Strona główna
wtorek, 7 lipca 2020 r.
Imieniny: Estera, Rudolf

Zadania Wydziału

Strona główna » Środowisko » Zadania Wydziału

ZARZĄDZENIE Nr 110/07 Prezydenta Miasta Skierniewice
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Skierniewice.

 
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Skierniewice:

§ 26. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  prowadzi  sprawy dotyczące  m.in.: obsługi, eksploatacji i konserwacji powierzonego mienia komunalnego, najmu lokali mieszkalnych i dodatków mieszkaniowych, ochrony środowiska naturalnego i przyrody, a w szczególności do zadań Wydziału należy:

 1. utrzymywanie w należytym stanie komunalnych terenów zieleni (w tym w pasie drogowym) wraz z rosnącymi na tych terenach drzewami i krzewami,
 2. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenach, będących własnością i zarządzanych bezpośrednio przez Miasto,
 3. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej   i pomników na terenie miasta,
 4. wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków,
 5. prowadzenie spraw dot. publicznych studni, fontann, zdrojów ulicznych oraz wody  zużytej na cele przeciwpożarowe,
 6. wydawanie decyzji dot. udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 7. określanie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na świadczenie w/w usług,
 8. wzywanie przedsiębiorcy, który uzyskał w/w zezwolenie i nie wypełnia określonych w nim warunków, do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków,
 9. wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia jeśli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza warunki zezwolenia oraz decyzji określającej przedsiębiorcy, któremu zostało cofnięte zezwolenie zakres i sposób wykonywania obowiązków dotyczących wymogów sanitarnych i ochrony środowiska wymaganych po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem,
 10. prowadzenie spraw związanych z organizacją selektywnej zbiórki odpadów stałych (w tym opakowaniowych) na terenie miasta,
 11. prowadzenie spraw dot. przejęcia w trybie wykonania zastępczego obowiązku utrzymania czystości i porządku w sposób określony właściwą ustawą wówczas gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług zakładu lub przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie    zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub               w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 12. prowadzenie spraw dot. zapobiegania zanieczyszczeniom ulic, placów i terenów otwartych przez usuwanie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych   z chodników przez właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz odpadów z koszy ulicznych,
 13. prowadzenie spraw dot. utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych,
 14. prowadzenie spraw dot. znakowania obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
 15. prowadzenie spraw dot. zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części,
 16. wydawanie decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia źle traktowanego, nad którym trwa znęcanie się (w tym podejmowanie takiego działania z urzędu),
 17. wydawanie zezwoleń i cofanie wydanych zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 18. prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem i funkcjonowaniem schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 19. prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt,
 20. prowadzenie pozostałych spraw, będących w kompetencji organów gminy, wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i uchwał podjętych przez Radę na podstawie delegacji w niej zawartych,
 21. prowadzenie spraw dot. zakładania i rozszerzania cmentarzy komunalnych,
 22. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi,
 23. wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa, które mają być pochowane na terenie Miasta,
 24. wydawanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym,
 25. powoływanie w razie braku lekarza osoby, która dokonuje oględzin zwłok w celu stwierdzenia zgonu i jego przyczyny,


 

 1. organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych dokonywanego na wniosek właściwego organu do najbliższego szpitala (lub zakładu medycyny sądowej) celem ustalenia przyczyny zgonu,
 2. sprawowanie nadzoru wobec zarządców cmentarzy na terenie Miasta,
 3. sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,
 4. realizacja zadań powierzonych Miastu w porozumieniu zawartym z Wojewodą Łódzkim, dotyczącym przejęcia obowiązku utrzymania obiektów grobownictwa wojennego, w tym m.in.: pielęgnacji, konserwacji, remontów, napraw i ewidencji obiektów,
 5.  realizacja zadań związanych z planowaniem oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie miasta,
 6. realizacja zadań związanych z finansowaniem kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne służące oświetleniu miejsc publicznych i dróg na terenie miasta,
 7.  realizacja zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją infrastruktury  i urządzeń oświetlenia miejsc publicznych i dróg oraz finansowaniem kosztów tej konserwacji,
 8. realizacja zadań związanych z ponoszeniem przez miasto kosztów wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej,
 9.  prowadzenie spraw powierzonych organom gminy i powiatu z zakresu ochrony przeciwpożarowej ustawą o ochronie przeciwpożarowej,
 10. rozpatrywanie i weryfikacja wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta bądź zamiany zajmowanego lokalu,
 11.  wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu dla osób objętych ostatecznymi listami uprawnionych i zakwalifikowanych do zawarcia w danym roku umowy najmu lokalu mieszkalnego, dokonujących zamiany zajmowanych lokali oraz uprawnionych z innych tytułów,
 12. wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w wyniku realizacji prawomocnych wyroków sądowych o eksmisji zaopatrzonych w klauzulę wykonalności, wydanych po dniu 12.11.1994r.,
 13. regulacje tytułów prawnych do zajmowania lokalu, w tym: wydawanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do zajmowanego lokalu jak również pism uznających bądź odmawiających uznania uprawnień  do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 14. przeprowadzanie eksmisji z lokalu na podstawie wydanych i nie wykonanych przed dniem 12.11.1994r. prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych,
 15. wyrażanie zgody na bezpłatne używanie lub podnajem całego bądź części lokalu,
 16. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących przyznawania, wstrzymywania bądź cofania dodatków mieszkaniowych na zasadach określonych właściwą ustawą oraz aktami wykonawczymi,
 17. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miasta we wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto posiada swoje udziały,

 

 1. dokonywanie rekultywacji zanieczyszczonej gleby, ziemi lub niekorzystnie przekształconego naturalnego ukształtowania terenu (w przypadkach określonych ustawą prawo ochrony środowiska) na podstawie decyzji określającej zakres, sposób oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji oraz wydawanie takiej decyzji,
 2. wydawanie decyzji w sprawach: określenia obowiązku poniesienia kosztów rekultywacji (w tym ich wysokości oraz sposobu uiszczania), uzgodnienia warunków rekultywacji, nałożenia na władający powierzchnią ziemi podmiot korzystający ze środowiska obowiązany do rekultywacji obowiązku prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie lub ziemi,
 3. prowadzenie okresowego badania jakości gleby i ziemi,
 4. prowadzenie i aktualizowanie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi,                         
 5. nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie  dodatkowych pomiarów wielkości emisji oraz przyjmowanie od nich informacji o wielkościach emisji,
 6. przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko oraz ewentualne wydawanie w drodze decyzji sprzeciwu o rozpoczęciu eksploatacji przez tego typu instalacje,
 7. wydawanie decyzji w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
 8. przyjmowanie od podmiotów oraz przekazywanie wojewodzie informacji dotyczących substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 9. wydawanie decyzji w sprawie udzielenia (cofnięcia, ograniczenia, zmiany, wygaśnięcia i przeniesienia praw) pozwolenia:
 10.   zintegrowanego,
 11. na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 12. na emitowanie hałasu do środowiska,
 13. na emitowanie pól elektromagnetycznych,
 14. prowadzenie okresowych analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych,
 15. wydawanie postanowień zobowiązujących zakład do przedłożenia wniosku                 o wydanie pozwolenia na emisję hałasu do środowiska w przypadku stwierdzenia przekroczeń poza zakładem dopuszczalnego poziomu hałasu,
 16. zobowiązywanie podmiotu korzystającego ze środowiska, prowadzącego instalację, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 17. nakładanie w drodze decyzji na podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną eksploatującą instalację lub urządzenie obowiązku:
 18. ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,
 19. przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 20. wydawanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji lub urządzenia oraz wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności, po stwierdzeniu, iż ustały przyczyny jej wstrzymania,
 21. sprawowanie (wraz ze strażą miejską) kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie powierzonym przez Prezydenta,
 22. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
 23. przygotowanie wystąpień do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska                  o podjęcie odpowiednich działań będących w kompetencji WIOŚ jeżeli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
 24. planowanie przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dla Miasta,
 25. wydawanie decyzji - pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 26. wydawanie decyzji - zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 27. wydawanie decyzji - zezwoleń na zbieranie i transport odpadów,
 28.  wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać  na środowisko,
 29. wzywanie wytwórcy odpadów niebezpiecznych działającego niezgodnie z decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi do zaniechania naruszeń oraz wydawanie decyzji o wstrzymaniu działalności wytwórcy odpadów  w zakresie objętym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi jeżeli wytwórca mimo wezwania nadal narusza przepisy ustawy lub decyzji zatwierdzającej program,
 30. przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami oraz w uzasadnionych przypadkach wnoszenie w drodze decyzji sprzeciwu,
 31. wzywanie wytwórcy odpadów, gdy narusza przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny ze złożoną informacją do niezwłocznego zaniechania naruszeń,
 32. wydawanie decyzji o wstrzymaniu działalności powodującej wytwarzanie odpadów (jeżeli wytwórca odpadów mimo wcześniejszego wezwania nadal narusza przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny ze złożoną informacją) uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia tej działalności,
 33. wydawanie decyzji o zobowiązaniu wytwórcy odpadów do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 34. wzywanie posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie ich odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu naruszającego przepisy ustawy o odpadach lub działającego niezgodnie z wydanym zezwoleniem  do niezwłocznego zaniechania naruszeń oraz cofanie wydanego zezwolenia na prowadzenie tej działalności jeżeli mimo wezwania posiadacz odpadów nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem,
 35.  prowadzenie rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 36. nakazywanie posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

 

 1. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:
 2. szczególne korzystanie z wód, tj. m.in.: pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub  do ziemi, piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, korzystanie z wód do celów energetycznych,
 3. wykonanie urządzeń wodnych, tj. m.in.: budowli piętrzących, zbiorników wodnych, stawów, wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód,
 4. wykonanie i eksploatację urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem,
 5. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającą wpływ na warunki przepływu wody,
 6.  odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych,
 7. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 8. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
 9. cofanie, ograniczanie lub stwierdzanie wygaśnięcia wydanych pozwoleń wodnoprawnych,
 10. utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (w tym rowów) wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
 11. wydawanie decyzji dot. ustalania linii brzegu,
 12. wydawanie decyzji w sprawie ustanawiania strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęć wody,
 13. wydawanie decyzji dot. nakazania usunięcia drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3m. od stopy wału,
 14. wydawanie decyzji zobowiązania do przywrócenia stanu poprzedniego, na koszt tego kto wykonał na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu albo             na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią roboty lub inne czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,
 15. wydawanie decyzji w sprawie orzeczenia odszkodowania dla posiadacza pozwolenia wodno prawnego w razie jego cofnięcia lub ograniczenia z urzędu o ile było to uzasadnione interesem ludności, ochroną środowiska lub ważnymi względami gospodarczymi,
 16. wydawanie decyzji w sprawach wyznaczania części nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem, umożliwiającej dostęp do wody, za odszkodowaniem dla właściciela nieruchomości oraz prowadzenie spraw związanych z wypłaceniem odszkodowania,
 17. wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
 18.  wydawanie decyzji o zatwierdzeniu ugody dotyczącej zmiany stanu wody                 na gruntach właścicieli,
 19. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych, w tym m.in.: zatwierdzanie statutu spółki wodnej, stwierdzanie nieważności uchwały organów spółki wodnej sprzecznej z prawem lub statutem, ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej w przypadku nie dokonania wyboru nowego zarządu przez walne zgromadzenie spółki wodnej, rozwiązanie spółki wodnej, wyznaczanie likwidatora spółki wodnej w przypadku wydania decyzji o jej rozwiązaniu,
 20. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości na wniosek władającego,
 21. naliczanie opłaty za usunięcie drzew lub krzewów,
 22. odraczanie lub umarzanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów w przypadkach określonych ustawą o ochronie przyrody,
 23. wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za: usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów,
 24. prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną,
 25. prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, występujących  na terenie miasta,
 26. wyrażanie zgody (lub odmowy) na zmianę przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,
 27. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody  w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów poszczególnych składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne,
 28. opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin,
 29. wydawanie uzgodnień do wniosków o uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
 30. wydawanie opinii w sprawie zatwierdzenia projektu prac geologicznych,
 31. przyjmowanie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,
 32.  udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych w przypadkach określonych ustawą,
 33.  zatwierdzanie w drodze decyzji projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
 34. nakazywanie w drodze decyzji podmiotom wykonującym prace geologiczne dokonania dodatkowych prac geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobrania dodatkowych próbek,
 35. zawiadamianie o przyjęciu dokumentacji geologicznej bez zastrzeżeń bądź żądanie w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji, gdy nie odpowiada ona wymaganiom określonym przepisami prawa,
 36. udostępnianie informacji geologicznej w celach określonych przez ministra środowiska,
 37. rozporządzanie informacją geologiczną w zakresie określonym w regulaminie ministra środowiska,

 

 • ustalanie w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków oraz opłat za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin bez wymaganej koncesji,                               
 • sprawowanie kontroli i nadzoru jako organ administracji geologicznej,
 • nakazywanie wstrzymania działalności lub podjęcia czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo projektem prac geologicznych,
 •  występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom ustawy prawo geologiczne i górnicze,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania w zakresie: rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku lub recyklingu przez miasto lub podmiot działający w jego imieniu oraz wydatkach poniesionych na te działania w ciągu roku kalendarzowego oraz przekazywanie sprawozdania marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem mieniem komunalnym oraz zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie określonym przez organy Miasta,
 • zarządzanie i zezwalanie na ekshumację zwłok z grobu wojennego i przeniesienia ich do innego grobu lub sprowadzenie z zagranicy,
 • podejmowanie działań jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej o ile nie są zastrzeżone dla innych organów administracji,
 • wykonywanie zadań wynikających z nowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw,
 • przyjmowanie informacji od wytwórców odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej,
 • wydawanie decyzji dla wytwórców odpadów na gospodarowanie odpadami z wypadków jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia lub ochrony środowiska,
 • gospodarowanie odpadami z wypadków w przypadkach określonych właściwymi przepisami,
 • wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów,
 • wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości wymagań jakie musi spełniać firma która chce zając się usuwaniem odpadów komunalnych,
 • organizowanie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • utrzymanie w należytym stanie terenów komunalnych i będących własnością Skarbu Państwa,
 • rozliczanie dotacji dla fundacji i stowarzyszeń w zakresie ochrony środowiska,
 • nadzór merytoryczny nad spółkami komunalnymi: Zakład Utrzymania Miasta,  Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN", Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwo Usług Renowacyjno-Konserwatorskich i Pogrzebowych ,,ARS", Energetyka Cieplna
Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Lipiec 2020 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 3

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe